Europarlementariërs willen dat de deelname van vrouwen en meisjes in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) bevorderd wordt. In een aangenomen resolutie doen zij op verschillende vlakken in het onderwijs voorstellen om de genderkloof in STEM-studies aan te pakken. Er is actie nodig van Commissie en lidstaten, te beginnen met interventies op de peuter- en kleuterschool om genderstereotypes te bestrijden. Ook in onderzoeksbeleid is er veel werk te verrichten. 


EP: Dicht de genderkloof in STEM-sectoren

 

EP wil meer vrouwen in STEM

Europarlementariërs dringen aan op maatregelen om de deelname van vrouwen en meisjes in de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) te bevorderen. Het Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin zij  lidstaten en de Commissie oproept om beleid rondom genderongelijkheid om te zetten in concrete en effectieve acties. Ter ondersteuning moeten lidstaten en instellingen effectief gebruik maken van EU-fondsen en -programma's als het Europees Sociaal Fonds+, Erasmus+ en Digital Europe.

Het begint op de kleuterschool

Het Parlement stelt dat lidstaten binnen nationale en regionale genderactieplannen al op de peuter- en kleuterschool moeten interveniëren om schadelijke stereotypes te bestrijden, aangezien vrouwen naarmate zij ouder worden geleidelijk ontmoedigd raken in hun interesse in STEM-studies. Europarlementariërs willen dat er geïnvesteerd wordt in de vaardigheden van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs om (onbewuste) vooroordelen in de les aan te pakken, waarvoor gezamenlijke richtlijnen voor dienen worden opgesteld. Ook in het hoger onderwijs is er actie nodig. Het Parlement dicht hierin een belangrijke rol toe aan de EU STEM Coalition, gecoördineerd door het Nederlandse Platform Talent voor Technologie, voor de ontwikkeling van STEM-curricula in het hoger onderwijs die aantrekkelijk zijn voor vrouwen.

Vrouwelijke rolmodellen spelen een grote rol

Vrouwelijke rolmodellen spelen volgens het Parlement een grote rol in het promoten van STEM-studies, de oprichting van de EU Prize for Women Innovators door de Commissie juicht zij dan ook toe. Voor meer rolmodellen moet echter wel het aantal vrouwen in leiderschapsposities fors worden opgeschroefd. Zij verwijst in haar resolutie naar horizontale en verticale gendersegregatie in de hiërarchie van bijvoorbeeld scholen en universiteiten. Onzichtbare barrières belemmeren vrouwen in het bereiken van topposities en het Parlement roept de Raad op om eindelijk het Women on Boards Directive, die al sinds 2012 op de plank ligt bij de lidstaten, goed te keuren en doelstellingen vast te leggen voor het balanceren van het genderevenwicht in besluitvormende organen.

Gendergelijkheid integreren in onderzoeksbeleid

Het Parlement is teleurgesteld dat haar oproep voor het bestrijden van genderongelijkheid  binnen onderzoeksorganisaties in de conclusies die zij aannam over de European Research Area Roadmap in 2015 geen navolging heeft gekregen. Het Parlement constateert dat vrouwen nog steeds ongelijke toegang ervaren tot onderzoeksposities, -financiering en publicaties, bovendien bestaat er nog steeds een loonkloof. Zij wil dat de Commissie en lidstaten nationaal beleid vertalen in effectieve acties en integreren in het onderzoeksbeleid. Gendergevoelige wervings- en selectieprocedures zouden de toegang van vrouwen tot STEM en digitale sectoren kunnen verhogen. Tenslotte moeten vrouwen zich beter thuis voelen op onderwijs- en onderzoeksinstellingen, dat betekent dat instellingen een zero tolerance beleid moeten voeren voor seksueel misbruik op de werkvloer.

Context

Ruim 57% van de afgestudeerden aan een vervolgopleiding is vrouw, maar in STEM-studies is dit aandeel slechts 36%. De Commissie wil de komende jaren aandacht besteden aan het promoten van STEM-studies onder vrouwen, het is een van de acties uit het Digitaal Onderwijsactieplan van de Commissie. Ook is gendergelijkheid in het algemeen een van de strategische prioriteiten van de Europese Onderwijsruimte. Op het gebied van onderzoek wil de Commissie gendergelijkheid de norm maken in Horizon Europe, door gendergelijkheidsplannen verplicht te stellen voor organisaties die deelnemen aan het programma.