Om meer jongeren buitenlandervaring te bieden updatet de Commissie aankomend jaar het leermobiliteitsraamwerk. Ook besteedt de Commissie voor het Europees jaar van de vaardigheden veel aandacht aan stages, kwalificaties en cyberveiligheid. Onderzoek en innovatie komt zijdelings aan bod in initiatieven rond waterstof, grondstoffen voor digitale toepassingen en hyperloops. Dat wordt duidelijk uit het Commissie werkprogramma 2023.


Werkprogramma 2023: Commissie wil meer jongeren buitenlandervaring bieden

Nieuwe leermobiliteitskader als versterking van Erasmus+

De Commissie gaat het jongeren makkelijker maken om buitenlandervaring in een ander EU-land op te doen. Dat staat in het werkprogramma voor 2023. De huidige 15% aan jongeren die studeert, leert of stage doet in het buitenland is onvoldoende. Daarom wil de Commissie het EU leermobiliteitskader volgend jaar herfst moderniseren, waarmee ze een belofte uit de Europese Onderwijsruimte nakomt. Het nieuwe kader moet een grotere verscheidenheid aan deelnemers mogelijk maken, terwijl de groene doelstellingen van Erasmus+ buiten schot blijven door duurzame mobiliteit en de combinatie van online en fysieke uitwisselingen.

Naast evaluaties Erasmus+, Horizon, ook MFK

Aankomend jaar evalueert de Commissie tevens het huidige Meerjarig financieel kader (MFK). De Commissie wil zodanig toetsen of het huidige Europese budget nog voldoet aan de ambities van de EU. Het huidige MFK werd in 2020 vastgesteld en loopt tot 2027 met een budget van ongeveer 26 en 84 miljard euro voor respectievelijk Erasmus+ en Horizon Europe. Hiermee is de evaluatie van het MFK, naast de evaluaties van Erasmus+ en Horizon, een belangrijk punt van aandacht voor de kennissector in 2023.

Uitwerking jaar van de vaardigheden

In het licht van het Europees jaar van de vaardigheden tuigt de Commissie enkele initiatieven op voor jongeren. Zo krijgt het kwaliteitskader voor stages een update, waarschijnlijk om betaalde stages verplicht te maken. Het aantrekken van de juiste vaardigheden naar de Europese Unie is een belangrijk thema van het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023. Daarom wordt er gang gemaakt met het Skills and Talent Package om doeltreffende en voordelige legale migratie te stimuleren. Ook komt er een initiatief om de erkenning van kwalificaties van burgers uit derde landen makkelijker te maken. In het kader van het versterken van strategisch relevante vaardigheden stelt de Commissie een Cybersecurity Skills Academy voor.

Onderzoek naar nieuwe technologieën

Om de groene economie op te schalen richt de Commissie een Europese Waterstofbank op die kan investeren in de Europese waterstofmarkt. De bank krijgt een Europees potje van 3 miljard euro mee. In toevoeging hierop zal de Commissie voorstellen doen met betrekking tot gemeenschappelijke regels voor interne markten voor hernieuwbaar aardgas en waterstof. Ook schenkt de Commissie in 2023 aandacht aan cruciale grondstoffen met de introductie van de Critical Raw Materials Act. Deze wet moet zorgen voor de aanvoer van belangrijke grondstoffen, zowel voor de Europese digitale economie als de groene transitie. Tevens komt er in het kader van snelle en duurzame mobiliteit Europese regelgeving om hyperloops in de toekomst mogelijk te maken.

Wetgeving op komst

Een aantal wetgevingsvoorstellen hebben mogelijk gevolgen voor het kennisveld, hoewel dit zal afhangen van de ideeën van de Commissie. Zo komt er wetgeving rond new genomic techniques, wat gevolgen zal hebben voor innovatie in de landbouw. Ook wil de Commissie Europese regels rond dierenwelzijn herzien. De metaverse, patenten op medicijnen, mobiliteitsdata, de digitale euro, mentale gezondheid en preventie staan ook op de rol.

Context

De Commissie stelt ieder jaar een werkprogramma vast met de belangrijke acties voor het komende jaar. Het werkprogramma bevat nieuwe initiatieven voor wetten en beleid die passen bij de zes hoofdambities van de Commissie von der Leyen en haar jaarlijkse State of the Union-speech. De uitvoering van die initiatieven is sterk afhankelijk van de begroting voor 2023. Dit jaar zijn er 43 nieuwe beleidsinitiatieven. Het werkprogramma van 2023 is het vierde werkprogramma onder Von der Leyen en tevens haar een-na-laatste. Het werkprogramma ging vorig jaar onder meer in op brain drain, digitale vaardigheden en mobiliteit in het onderwijs. Het werkprogramma 2023 bouwt hier op voort met cybersecurity en het mobiliteitskader.

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.