De Commissie wil een Europese aanpak voor de voorziening van microcredentials. De gezamenlijke aanpak moet ervoor zorgen dat lerenden, van jong tot oud, opgedane korte leerervaringen kunnen certificeren. Naast een gezamenlijke definitie en standaardelementen voor een microcredential, wil zij lidstaten ondersteunen in het ontwikkelen van een ecosysteem voor microcredentials. De Commissie zal op haar beurt de juiste randvoorwaarden scheppen en via het Europass-platform haar steentje bijdragen aan de onderliggende infrastructuur. Tegelijkertijd publiceerde de Commissie ook een voorstel over individuele leerrekeningen.


Commissie wil een Europese aanpak voor microcredentials

Europese aanpak voor microcredentials 

De Commissie beveelt lidstaten aan overeenstemming te bereiken over een Europese aanpak voor de voorziening van microcredentials, blijkt uit haar voorstel voor een Raadsaanbeveling over een Europese aanpak voor microcredentials, die zij tegelijkertijd met een voorstel over individuele leerrekeningen presenteerde. Essentieel voor de aanpak is een gezamenlijke begrip onder lidstaten over de definitie van een microcredential en de standaardelementen waaraan deze moet voldoen. Daarbij valt op dat de Commissie zowel voor de definitie als de standaardelementen vasthoudt aan het advies dat de overleggroep met experts uit het hoger onderwijs vorig jaar uitbracht. De maatregelen op het gebied van microcredentials zijn complementair aan bestaande systemen en zijn niet bedoeld om traditionele kwalificaties in het initiële onderwijs te vervangen.

Een ecosysteem voor microcredentials  

De Commissie verwacht dat lidstaten een ecosysteem voor microcredentials uitrollen door de ontwikkeling van microcredentials in het hoger- en beroepsonderwijs te ondersteunen en te stimuleren, daarbij gebruik makend van Europese initiatieven als de Europese Universiteitennetwerken en Centres of Vocational Excellence. Ook roept de Commissie lidstaten op voldoende publieke financiering vrij te maken voor de ontwikkeling van korte onderwijs- en trainingsprogramma’s op ieder onderwijsniveau, zonder daarbij de institutionele autonomie van instellingen aan te tasten. Om de transparantie en kwaliteit van microcredentials te garanderen, moeten lidstaten de juiste randvoorwaarden scheppen op het gebied van kwaliteitszorg, skills intelligence, publicatie van catalogi met leeraanbiedingen en het integreren van microcredentials in nationale kwalificatiekaders.

Microcredentials buiten het formeel onderwijs 

Lidstaten zullen ook de ontwikkeling van microcredentials in non-formele en informele leeromgevingen moeten ondersteunen, door ook financiering vrij te maken voor bedrijven, sociale partners, lokale autoriteiten en andere maatschappelijke organisaties. De ontwikkeling en het gebruik ervan dient te worden gepromoot in sociaal dialoog tussen werkgevers en werknemers. Tenslotte verwacht de Commissie dat lidstaten de uitgifte van microcredentials integreren in procedures voor de erkenning van eerder verworven competenties en de validering van non-formeel en informeel leren. 

Commissie gaat lidstaten ondersteunen  

De Commissie zal de lidstaten op haar beurt ondersteunen in het vormgeven van microcredentialbeleid. Zo zal zij verkennen hoe het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) kan worden aangepast voor de integratie van microcredentials. In het hoger onderwijs voorziet zij een belangrijke rol voor de ERIC-NARIC netwerken om microcredentials tussen Europese landen te erkennen. Daarnaast zal de Commissie richtlijnen publiceren voor het integreren van microcredentials in nationale kwalificatieraamwerken (NQF) en wil zij de Europese studentenkaart verder ontwikkelen en passend maken voor de integratie van microcredentials. Ook voor het mbo zal zij verkennen welke Europese instrumenten voor vaardigheden en kwalificaties aangepast of ontwikkeld moeten worden. Momenteel loopt er al een studie van Cedefop.

Technische ondersteuning via Europass  

Het Europass-platform zal verder worden ontwikkeld ten behoeve van de Europese aanpak voor microcredentials. Het platform zal bijvoorbeeld in informatie over leermogelijkheden voorzien van aanbieders die zich houden aan de Europese microcredentialstandaarden. Ook kunnen bedrijven en kennisinstellingen via Europese Digital Credentials for Learning certificaten of diploma’s eenvoudiger authentiseren. Uiteindelijk hoopt de Commissie dat Europass de overdraagbaarheid, stapelbaarheid, interoperabiliteit en uitwisseling van microcredentials in de EU gaat stimuleren.

Context

Microcredentials zijn mini-kwalificaties die vaardigheden, kennis en ervaring in een bepaald vakgebied aantonen. Ze kunnen zowel binnen als buiten de formele onderwijscontext behaald worden. Een Europese aanpak werd aangekondigd in 2020 in de Mededeling voor de Europese vaardighedenagenda en werd later ook benoemd in de Mededeling over de Europese Onderwijsruimte en het Digital Education Action Plan. Momenteel is er nog geen uniform begrip binnen en tussen lidstaten over microcredentials. Nu de Commissie haar voorstel heeft gepubliceerd zijn de lidstaten aan zet. Zij zullen in aanloop naar de volgende Onderwijsraad het voorstel bespreken. Als de lidstaten instemmen met het voorstel van de Commissie, moeten zij binnen 12 maanden met een plan ter uitvoering van deze Aanbeveling op de proppen komen.