Dossier: Industriebeleid

De kern van het Europees industriebeleid is om de industrie concurrerend te houden en de duale transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap te begeleiden. In maart 2020 presenteerde de Europese Commissie de nieuwe Industriestrategie. De strategie valt binnen het industriebeleid en heeft, in lijn met de ambities van Von der Leyen, als streven om de Europese industrie te vergroenen en digitaliseren. De industriestrategie maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die het concurrentievermogen van de Europese economie moet versterken, naast de mkb-strategie en het actieplan voor de interne markt. Dit wordt ook wel het ‘maart pakket’ genoemd, omdat het pakket is opgeleverd in maart 2020.

Belang voor het kennisveld

De nieuwe industriestrategie is eigenlijk ook een industriële innovatiestrategie, zo stelt de Commissie. Zonder innovatie kan de industrie niet concurreren op het wereldtoneel, nog de benodigde vergroening- en digitaliseringsslag maken. De industriestrategie verbindt programma’s voor industrie, interne markt, onderzoek & innovatie, digitalisering en milieu. Door middel van innovatie en technologische ontwikkeling zal de EU een wereldleider moeten worden in belangrijke nieuwe sectoren, zoals sleuteltechnologieën.

Om de ambities ten uitvoer te brengen is een belangrijke rol weggelegd voor het kennisveld. Een groot onderdeel van de strategie richt zich op het versterken van de ecosystemen in het algemeen, omdat cruciale industriële activiteiten zich vaak concentreren op één plek. Via ecosystemen worden belangrijke spelers uit waardenketens gecentraliseerd, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en opleidingscentra. Place-based innovation and experimentation moet het mkb en de bevolking uit Europese regio’s beter betrekken bij deze ecosystemen.

Tevens worden sectoren gevraagd om industriële allianties te vormen, waaronder waterstof, digitale clouds en grondstoffen. De actieplannen voor deze allianties wil de Commissie ondersteunen met partnerschappen in Horizon Europe. Andere punten die worden genoemd in de strategie zijn de nieuwe Pact for Skills die het proces van om- en bijscholen in goede banen moet leiden. Ook wil de Commissie extra letten op het aantal vrouwen dat een STEM-opleiding volgt (Science, Technology, Engineering and Mathematics), passend bij de nieuwe gendergelijkheidstrategie en de update van het Digital Education Action Plan.

Tijdlijn

De nieuwe industriële strategie volgt op een eerder plan uit 2017 en verbindt het Europese industriebeleid met twee hoofddoelstellingen van de Commissie Von der Leyen: de Green Deal en digitalisering. Tevens komt de Commissie met de strategie tegemoet aan het verzoek van de Europese Raad uit maart 2019 voor een langetermijnvisie. De Commissie richt naar verwachting in september 2020 een Industrial Forum op, waarin bedrijven, sociale partners, lidstaten én kennisinstellingen in gesprek gaan over de risico’s en behoeftes van industriële ecosystemen. Bovendien neemt de Commissie de staatssteunregels onder de loep en bekijkt zij de mogelijkheden voor Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s).

Meer informatie

Publicatie Commissie: A New Industrial Strategy for Europe
Artikel Neth-ER: Dossierbeschrijving bedrijven en MKB
Artikel Neth-ER: Partnerschappen in 2020, de stand van zaken
Artikel Neth-ER: Van Engelshoven positief over onderwijsopdrachten Gabriel
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert nieuwe strategie voor een gendergelijk Europa
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen
Artikel Neth-ER: Regeringsleiders willen sterkere EU op het wereldtoneel
Artikel Neth-ER: Zes sectoren voor het industriebeleid

Geüpdatet op: 19/06/2020

lees meer